Na jaře jsme se rozhodli požádat MŠMT využít možnosti získat finanční prostředky na projekt. Vzhledem k tomu, že naše škola je v místě, kde je Astronomický ústav, byl směr, na který se zaměříme téměř hned jasný. Zvolili jsme astronomii a projekt dostal název „Astronomie v pohledu staletí, astronomie včera a dnes“. V projektu půjde o propojení předmětů – dějepisu, fyziky, anglického jazyka a informatiky. Důraz bude kladen především na komunikaci v týmu, mezi jednotlivými skupinami, s odborníky i laickou veřejností. Dále potom na prezentaci výsledků besedami s digitálním promítáním získaných výsledků, ve zpravodaji a na webových stránkách. Celý projekt bude pracovat v režimu dánského systému IVAC, zpracovaného Royal school education. IVAC je vlastně zkratka anglických slov vystihujících podstatu práce. I – investigation (průzkum, výzkum, zjišťování): Tým žáků se společným zájmem se schází ke své práci a shromažďuje potřebný materiál, tím je například literatura, internetové odkazy, výstřižky z novin, kontakty s odborníky. V – vision (vize, čeho chce tým dosáhnout): Tým zhodnotí své získané podklady a stanoví si směr a postup, jakým bude dále pracovat. V rámci tvorby jakéhosi plánu další práce si zmapuje také možnosti spolupráce s odbornými pracovišti, s jinými školami, ale i možnosti kontaktu se zahraničím. A – action (akce): V této pracovní části se tým bude snažit ralizovat naplánovanou činnosti. Pokud není možné naplnit naplánované využije možnosti změny. C – change (změna): Některá část naplánované činnosti není realizovatelný, proto je nutné to posoudit a navrhnout změnu, jinou cestu. No a po té následuje opět část I,V,A,.. Mimo základního nosného programu sledování vývoje astronomie od úsvitu dějin do současnosti, vývoje optiky a mechanických přístrojů, aplikování matematiky, fyziky a informatiky, budeme prostřednictví práce v projektu také rozvíjet další dovednosti. Výchovně vzdělávací cíl spočívá především v samostatné badatelské a objevitelské činnosti, které se pak žákovi hodí i v další odborné činnosti a poznávání v životě. Výchovně společenský cíl je poskytnutí možnosti týmové spolupráce, komunikace s odbornou veřejností, možnost demokratické diskuze nad získanými poznatky. Koordinačně organizační dovednost bude spočívat v tom, že se žáci naučí stanovit si materiálně technické podmínky k plánované činnosti, budou vzájemné koordinovat svoji práci v týmu i mezi týmy. Prezentační dovednost bude rozvíjena především vlastní tvorbou prezentací získaných poznatků, ať jich prostřednictvím www stránek či prezentace přednáškou s využitím promítání dataprojektorem. Ale také tvorba zpravodaje pro širokou veřejnost. Celým projektem bude žáky provázet tým učitelů. Mgr. Jiří Jermář se bude starat o administrativu spojenou s projektem. RNDr. Věra Hudcová o práci fyzikálního a informatického týmu, Nataša Škardová o práci dějepisného týmu, Mgr. Jarmila Modráčková bude s svým týmem vše překládat do anličtiny.

Za realizační tým projektu Věra Hudcová a Jiří Jermář