Školská rada
Školská rada


V říjnu 2017 proběhla volba zástupců rodičů do nové Školské rady při ZŠ bratří Fričů Ondřejov. Od té doby již proběhlo několik jednání této rady. Zde uvádíme základní informace o jejím působení.

Co je podstatou fungování školské rady a proč ji základní školy ustanovují
Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogům a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. Na škole může být zřízena pouze jedna rada školy.
ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov

Jak vzniká školská rada?
Své zástupce do rady školy navrhují rodiče, pedagogičtí pracovníci a zřizovatel školy. Funkční období školské rady je 3 roky. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy a je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., §168 (změněného zákonem č. 472/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012).

Kdo může být členem rady?
Rada školy může mít 6 - 15 členů. Rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci a pracovníci školy do rady školy volí své zástupce. U většiny škol bude jedna třetina členů tvořena rodiči nezletilých žáků, popřípadě zletilými žáky, třetina zástupci pracovníků školy a třetina osobami, jež jmenuje zřizovatel školy.

Jak se volí členové rady?
Ředitel školy zajišťuje řádné uskutečnění voleb do školské rady tak, aby zabezpečil oprávněným osobám (tj. pedagogickým pracovníkům, zákonným zástupcům) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Pedagogické pracovníky jmenuje sám ředitel školy, o zástupcích rodičů hlasují sami zákonní zástupci. Ostatní členy rady školy jmenuje zřizovatel školy. Funkční období školské rady je 3 roky.

Kompetence školské rady jsou dle zákona následující:
* vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
   a k jejich následnému uskutečňování
* schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
* schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
* schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
* podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
* projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření
    ke zlepšení hospodaření
* projednává inspekční zprávy České školní inspekce
* podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
   vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
* podává návrh na odvolání ředitele
* podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Členové Školské rady při ZŠ bratří Fričů Ondřejov:
Zástupci zřizovatele:
   Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.,(předseda), Mgr. Lenka Šourková (místopředsedkyně)
Zástupci rodičů:
   Mgr. Marie Foltánková, Ing. Daniela Kalousová
Zástupci pedagogů:
   Mgr. Zdeňka Lázničková, Dana Novotná

Kontakt
skolska.rada@zsondrejov.cz

Zápisy z jednání
  • Jednání 20.12.2017
  • Jednání 1.3.2018
  • Jednání 16.5.2018

    (c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009